De mvv (visum voor lang verblijf) geweigerd

Wat als u een aanvraag tot afgifte van een mvv heeft gedaan en deze is geweigerd?

Bezwaar

Tegen een afwijzing kunt u in bezwaar gaan bij de IND. Dit kunt u zelf doen, of een bijzonder gemachtigde of advocaat. Lees de afwijzingsbeschikking goed door, hierin wordt aangegeven hoe u in bezwaar of beroep kunt gaan!

U start de bezwaarprocedure door binnen een termijn van vier weken een gemotiveerd bezwaarschrift bij de IND in te dienen. Dit kan in de vorm van een (formele) brief waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met de afwijzing en waarom u van mening bent wel voor toewijzing in aanmerking te komen. U moet een kopie van de afwijzingsbeschikking meesturen. Zie hier voor een voorbeeld van een bezwaarschift.

De IND moet in de meeste gevallen binnen 19 weken op het bezwaarschrift beslissen. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. Deze beslistermijn kan met 6 weken worden verlengd. De beslistermijn begint op de dag ná de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen.

Beroep

Wanneer u bezwaar heeft gemaakt, kan het gebeuren dat de IND uw bezwaarschrift ongegrond verklaart. Dit betekent dat uw bezwaarschrift is afgewezen. U krijgt weer een beschikking op het bezwaar uitgereikt van het IND. Als u het hier niet mee eens bent, kunt u beroep instellen bij de Nederlandse rechtbank. Er is geen sprake van verplichte vertegenwoordiging door een advocaat, maar het kan natuurlijk wel gewenst zijn een advocaat of een andere rechtshulpverlener in te schakelen.

Hieronder vindt u een voorbeeld van een beroepschrift.

Voorbeeldformulier beroepschrift.

Wanneer uw beroepschrift is ontvangen door de rechtbank, krijgt u een ontvangstbevestiging in de vorm van een brief. U zult dan kosten in de vorm van griffiegeld moeten betalen.

Binnen enkele maanden zal de rechtbank het beroepschrift op een zitting behandelen. De referent kan dan tijdens de zitting het beroepschrift nader toelichten. Na de zitting zal de rechtbank in beginsel binnen zes weken uitspraak doen. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

Stappenplan beroepsprocedure

Wanneer uw beroepschrift is ontvangen door de rechtbank, krijgt u een ontvangstbevestiging in de vorm van een brief. U zult dan kosten in de vorm van griffiegeld moeten betalen.

Voorlopige voorziening

Mocht uw aanvraag om een verblijfsvergunning worden afgewezen, dan kunt u bezwaar instellen bij de IND. Als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, kunt u in beroep bij de rechtbank. In sommige gevallen, mag u de behandeling van het bezwaarschrift of het beroepschrift niet in Nederland afwachten en moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank. Als u tijdig een voorlopige voorziening aanvraagt, mag u in beginsel de bezwaar of beroepsprocedure in Nederland afwachten. Raadpleeg te allen tijde het Juridisch Loket of een gespecialiseerde advocaat.