De mvv (visum voor lang verblijf) en verblijfsvergunning

Als u mvv plichtig bent en u wenst voor een periode langer dan drie maanden naar Nederland te komen, dan moet u een mvv aanvragen bij de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land van uw nationaliteit of waar u bestendig verblijf heeft. De verblijfgever in Nederland of referent kan ook een mvv aanvraag indienen bij de IND . In het laatste geval moet u een formulier invullen en met bijlagen verzenden aan de IND.

Geen mvv nodig

In veel gevallen heeft u geen mvv nodig, Immers, als u een van de ondergenoemde nationaliteiten bezit, kunt u zonder mvv in Nederland een verblijfsvergunning aanvragen.

Vrijstelling mvv

U heeft een van de onderstaande nationaliteiten:

Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw-Zeeland, Vaticaanstad, Verenigde Staten of Zuid-Korea.

U bent een familielid of inwoner van een EU-lidstaat, Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Ook is vrijstelling van het mvv vereiste mogelijk als u bijvoorbeeld ernstig ziek bent en niet kunt reizen of als u tijdig een verlenging of wijziging van uw verblijfsvergunning aanvraagt. Tevens kunt u in een zeer bijzonder geval een beroep doen op de hardheidsclausule. Het is aan te raden om eerst advies in te winnen bij het Juridisch Loket of een gespecialiseerde advocaat voordat u een dergelijke aanvraag indient. Als u mvv plichtig bent en uw beroep op een vrijstellingsgrond niet slaagt, kan uw aanvraag direct afgewezen worden, kan aan u een inreisverbod worden opgelegd en kunt u zelfs worden staande gehouden, in bewaring worden gesteld en uitgezet.

Verblijfsvergunning aanvragen

Als u als vreemdeling geen mvv nodig heeft en in Nederland een verblijfsvergunning wil aanvragen bij een familielid, dan kunt dit formulier gebruiken.

Niet EU-onderdaan met Nederlands kind

In sommige gevallen heeft u geen mvv nodig, indien u als niet EU-onderdaan een Nederlands minderjarig kind heeft en verzorgt. Dit vloeit voort uit het arrest Chavez-Vilchez van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 mei 2017

Indien u reeds in Nederland woont, dan kunt u bij de IND een aanvraag toetsing aan het EU-recht indienen. Voordat u deze aanvraag indient is het aan te raden om eerst advies in te winnen bij een gespecialiseerd advocaat of het Juridisch Loket.

Mvv aanvraag

Voordat u een mvv aanvraagt, is het noodzakelijk dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Naast de algemeen geldende voorwaarden, zijn de voorwaarden waaraan u moet voldoen afhankelijk van het doel van uw komst naar Nederland: werk, studie, gezinsvorming, etc. De aanvraag om afgifte van een mvv wordt getoetst aan de voorwaarden die worden gesteld met het oog op het verlenen van een verblijfsvergunning in Nederland. Wanneer u niet aan de voorwaarden voldoet, zal deze worden afgewezen.

Voor het verstrekken van een mvv gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • U bezit een geldig paspoort.
  • U bent geen gevaar voor de openbare orde, openbare rust of nationale veiligheid.
  • U of uw verblijfgever beschikt over voldoende middelen van bestaan, bijvoorbeeld inkomsten uit arbeid.
  • U bent bereid om mee te werken aan een onderzoek naar tuberculose.
  • U hebt een ziektekostenverzekering afgesloten die dekking in Nederland geeft.
  • U bent geslaagd voor het basisexamen inburgering of u bent hiervan vrijgesteld of ontheven.

Tevens moet u voldoen aan de voorwaarden die behoren bij het doel waarvoor u naar Nederland komt, deze voorwaarden kunt u vinden op de website van de IND en worden ook vermeld in het aanvraagformulier. Hieronder treft de formulieren voor de aanvraag voor familie en gezin aan.

Voor het indienen van een aanvraag om een mvv worden door de IND kosten (leges) in rekening gebracht. De hoogte van het legesbedrag hangt af van het verblijfsdoel. Houdt er rekening mee dat u deze kosten ook kwijt bent indien uw aanvraag wordt afgewezen.

In de meeste gevallen geldt ten aanzien van mvv aanvragen een beslistermijn van 90 dagen. 

Een referent heeft niet alleen rechten, maar plichten, die bij niet naleving kunnen worden gesanctioneerd.  Een referent kan een informatieplicht, administratie, bewaarplicht en zorgplicht hebben jegens de vreemdeling. Bij schending van deze plichten kan een waarschuwing of bestuurlijke boete worden opgelegd ( € 3000- bij een zakelijke of erkende referent en € 1500,- bij een niet erkende referent of aan de vreemdeling).