Het visum voor kort verblijf geweigerd

Wat als u een aanvraag om een visum heeft gedaan en deze is geweigerd? Tegen het afwijzen van een visumaanvraag staan in Nederland rechtsmiddelen open.

Bezwaar

Tegen een afwijzing op uw visumaanvraag kunt u binnen vier weken na bekendmaking in bezwaar gaan bij de Visadienst van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) (ressorterend onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid). Dit kunt u zelf doen, of een vertegenwoordiger of gemachtigde kan dit voor u doen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een gespecialiseerde advocaat. Lees de afwijzingsbeschikking goed door, hierin wordt aangegeven hoe u in bezwaar kunt gaan!

U start de bezwaarprocedure door binnen een termijn van vier weken een gemotiveerd bezwaarschrift bij de Visadienst in te dienen. Dit kan in de vorm van een (formele) brief waarin u gemotiveerd aangeeft waarom u het niet eens bent met de afwijzing en waarom u van mening bent wel voor toewijzing in aanmerking te komen. U moet een kopie van de afwijzingsbeschikking meesturen. Zie hier voor een voorbeeld van een bezwaarschrift . De IND moet binnen 12 weken op het bezwaarschrift beslissen. Die termijn begint op de laatste dag waarop u een bezwaarschrift kunt indienen.

Beroep

Indien de IND uw bezwaarschrift onverhoopt ongegrond verklaard, kunt u binnen vier weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank (sector bestuursrecht, vreemdelingenkamer).

U bent niet verplicht om een advocaat in te schakelen, maar het kan wel gewenst zijn om een gespecialiseerde rechtsbijstandverlener in te schakelen.

Let op! Lees de beschikking op bezwaar goed door! In de afwijzingsbeschikking zal een termijn genoemd staan waarbinnen u beroep moet instellen. Via het digitaal loket bestuursrecht kunt u uw beroepschrift bij de rechtbank indienen. Hieronder vindt u een voorbeeld van een beroepschrift.

Voorbeeldformulier beroepschrift

Wanneer uw beroepschrift is ontvangen door de rechtbank, krijgt u een ontvangstbevestiging in de vorm van een brief. U zult dan kosten in de vorm van griffiegeld moeten betalen.

Binnen enkele maanden zal de rechtbank het beroepschrift op een zitting behandelen. De referent kan dan tijdens de zitting het beroepschrift nader toelichten. Na de zitting zal de rechtbank in beginsel binnen zes weken uitspraak doen. Tegen deze uitspraak staat geen hoger beroep open.

 

Stappenplan beroepsprocedure